Wat maakt het verschil? - Raes Managment Consultancy

Biesheuvellaan 6
5251 SK Vlijmen
073 - 518 3578
06 - 2155 0418
info@raes-leiderschap.nl

LinkedIn-profiel van Karin Raes weergevenProfiel van Karin Raes weergeven

‘Wat maakt het verschil?’

Onderzoek naar ’Persoonskenmerken van Topvrouwen’

 
De afgelopen jaren is er veel gepubliceerd over vrouwen aan de top en deeffecten daarvan. Het onderzoek dat op dit gebied is verricht geeft geen eenduidig antwoord op de vraag waarom er zo weinig vrouwen aan de top werken; kunnen ze dat niet of willen ze dat niet?
In de huidige onderzoeken ontbreekt een diepgaand inzicht in de factoren die bepalen waardoor vrouwen de top weten te bereiken en zich daar weten te handhaven. En wat maakt dat ze dit willen. En in andere gevallen; waardoor stagneert bij vrouwen de doorstroom vanuit de subtop naar de top juist?
Om gerichte interventies, adviezen of maatregelen te kunnen nemen is een diepgaander inzicht in deze intrinsieke factoren nodig. Om deze reden en vanuit persoonlijke ervaring en betrokkenheid bij dit onderwerp willen ik samen met mijn collega's binnen FERM Spirit een bijdrage leveren aan een evenwichtige diversiteitontwikkeling in bedrijven en organisaties.
Topvrouwen Esther Raats-Coster, voormalig directeur Stichting Talent naar de Top, en  Susanne Stolte, voorzitter van het NCD, hebben het onderzoek namens hun organisatie ondersteund. 


Onderzoeksgroep
 
Voor het onderzoek heb ik 85 vrouwen en mannen aan de top en in de subtop van (middel)grote ondernemingen en organisaties geïnterviewd die hun ervaringen over hun weg naar de top wilden delen; samen met Lieke hield ik 130 interviews. In mijn interviewgroep waren ook negen Olympisch Kampioenen vertegenwoordigd, om het verschil dat zij toevoegen aan de top in het bedrijfsleven op tafel te krijgen.

 
Wilt u weten waarin het geheim van de top schuilt?
 
Ben je benieuwd of de resultaten van het onderzoek interessant voor jou zijn of voor jullie organisatie?
Neem dan gerust contact met ons op: info@raes-leiderschap.nl of 06 - 2155 0418.

 
 
Onderzoeksvraag


Met het onderzoek wilden we inzicht krijgen in de drijfveren, de persoonskenmerken en persoonlijke ontwikkeling van topvrouwen. De onderzoeksvraag die we centraal stelden was: ‘Welke persoons- en organisatiegebonden factoren zijn voor de huidige topvrouwen bepalend geweest om de top in organisaties en bedrijven te behalen en om zich daar te handhaven?’ ‘Welke van deze factoren zijn te ontwikkelen (en hoe)? En in het verlengde daarvan: ‘Welke persoons- en organisatiegebonden factoren zijn bepalend voor de stagnatie van vrouwen in de subtop? Zijn deze factoren te beïnvloeden (en hoe)?
 
Methode van onderzoek
 
Bovenstaande onderzoeksvraag wilden we beantwoorden door het houden van diepte-interviews met vrouwen en mannen aan de top en in de subtop van grote en middelgrote ondernemingen en organisaties en casestudies bij een aantal van de in het onderzoek betrokken organisaties.
Met topvrouwen en -mannen bedoelen we vrouwen en mannen die tenminste eindverantwoordelijk zijn voor een divisie of unit in (middel)grote ondernemingen of organisaties dan wel die lid zijn van de algemene directie en eindverantwoordelijk voor een of enkele portefeuilles binnen het bedrijf.
Uiteraard vallen onder deze doelgroep ook vrouwen en mannen die behoren tot Raden en Colleges van Bestuur, Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht, zowel in profit organisaties (bedrijven) als in non-profit organisaties (incl. overheden en semi-overheden).
 

Tot de onderzoeksgroep behoorden de volgende vrouwen en mannen:
  • Topvrouwen en -mannen, d.w.z. vrouwen en mannen die behoren tot bovenstaande groep.
  • Vrouwen en mannen die de top niet of nog niet hebben bereikt om uiteenlopende redenen (wel capaciteiten hebben, niet de ambitie, andere keuzes hebben gemaakt of hebben moeten maken, …).
  • Vrouwen aan de top als ondernemer van een (middel)grote onderneming of organisatie of als voormalig topsporter (zij die tenminste 3 jaar een A-status hebben gehad en tenminste 2 keer aan een WK of 1 keer aan de OS hebben deelgenomen).

 
Onderzoeksperiode en publicatie
 
De interviews hebben plaats gevonden van juni 2010 tot en met maart 2011. Tot en met december 2012 zijn alle onderzoeksresultaten verwerkt en voor een deel in boekvorm verwerkt. Met name dat deel dat betrekking heeft op de persoons- en familiegebonden factoren van de (sub)topvrouwen en -mannen. De resultaten over de organisatiegebonden factoren die van invloed zijn en het onderscheidend vermogen van Olympisch Kampioenen zijn niet gepubliceerd. Deze neem ik mee in mijn aanpak en programma's.
Sinds 24 januari 2013 is ons boek 'Op karakter naar de top! Het succes van diversiteit en leiderschap onthuld' verkrijgbaar in de boekhandel of via www.managementboek.nl
Sinds september 2015 is de Engelse vertaling beschikbaat onder de titel 'Making It to the Board. Building on Character.'

 

Drijfveren van Karin als onderzoeker
 
Karin heeft carrière gemaakt in een dominant masculiene werkomgeving. Daarbij heeft zij vrouwen in hun ambities zien sneuvelen en heeft ze zelf ook diverse belemmeringen moeten beslechten. Daarnaast komt zij uit een familie van sterke vrouwen die hun hele leven hebben gewerkt en hebben enkelen van familieleden een internationale topcarrière gehad, waarvan één vrouw. Karin heeft er voor gekozen om haar carrière in een eigen bedrijf voort te zetten vanuit passie voor leiderschap en organisatieontwikkeling. Vanuit deze passie heeft zij dit onderzoek verricht en wil zij met de resultaten een verdere bijdrage leveren aan diversiteits- en leiderschapsontwikkeling; en aan de vitalisering van Nederlandse bedrijven en organisaties, zodat zij (inter)nationaal kunnen blijven concurreren en bijdragen aan een vitale en duurzame samenleving. Met FERM Spirit gaan we daarbij voor goud. De ervaringen en resultaten uit ons werk gebruiken we voortdurend om ons werk te onderbouwen.